home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. RODZINY W SZCZECINIE

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami):

§ 5 ust. 1”Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”.

§ 5 ust. 2 “Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”.

§ 5 ust. 3 „Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

Procedura postępowania.

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
 2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego, usprawiedliwiając nieobecność ucznia pisemnie przez Librusa wysyłając informację do nauczyciela wychowania fizycznego lub dostarczając  zwolnienie pisemne do sekretariatu szkoły.
 3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres jednego półrocza lub całego roku szkolnego występują rodzice, którzy składają do dyrektora szkoły podanie (załącznik nr1), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 5. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
  • w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza – do 30 września danego roku szkolnego,
  • w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 14 dni od rozpoczęcia II półrocza.
 6. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego (tj. nie później niż 14 dni od pierwszego dnia zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego).
 7. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania oraz informuje o niej rodziców.
 8. O zwolnieniu ucznia z zajęć lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych poinformowany zostanie nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.
 9. W przypadku decyzji odmownej rodzice mogą się odwoływać za pośrednictwem dyrektora szkoły do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Załącznik 1

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO