EDUKACJA DOMOWA

Każdy rodzic ma prawo do decydowania o formie edukacji swojego dziecka. 

Szanując wybór rodziców, serdecznie zapraszamy do współpracy tych z państwa, którzy pragną kształcić swoje dzieci w domu. W naszej szkole odnajdziecie Państwo przyjazną atmosferę i pełne wsparcie w tym niełatwym zadaniu:

– zapewniamy bezpłatne podręczniki,

– wydajemy legitymacje szkolne,

– wspierając rozwój zainteresowań i talentów dzieci, umożliwiamy uczestnictwo we wszystkich dostępnych w szkole zajęciach dodatkowych,

– zapraszamy do udziału w zajęciach pływackich na basenie,

– zapraszamy do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wycieczkach klasowych do miejsc kultury i nauki,

– umożliwiamy udział w ogólnopolskich oraz międzyszkolnych konkursach, w których szkoła uczestniczy,

– umożliwiamy indywidualny kontakt z nauczycielem, pedagogiem oraz logopedą podczas konsultacji oraz poprzez dziennik elektroniczny Librus,

– udostępniamy dodatkowe materiały do pracy z dzieckiem,

– zapewniamy życzliwą atmosferę podczas egzaminów.

Jak zapisać dziecko do naszej szkoły w edukacji domowej krok po kroku.

1. Złożenie w sekretariacie szkoły lub drogą mailową następujących dokumentów:

   1. karty ucznia;
   2. wniosku rodziców dotyczący zezwolenia na realizację obowiązku wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza przedszkolem/szkołą;
   3. oświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających mu realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia;
   4. zobowiązania o przystępowaniu dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych – nie dotyczy realizacji obowiązku przedszkolnego;
   5. świadectwa ukończenia klasy w przypadku przeniesienia dziecka z innej szkoły;

2. Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły.

3. Rozmowa kwalifikacyjna dziecka z komisją rekrutacyjną.

4. Wydanie przez dyrektora szkoły decyzji administracyjnej dotyczącej spełniania obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą.

5. Po wydaniu decyzji pozytywnej dostarczenie w ciągu 7 dni niezbędnych dokumentów:

   1. oświadczenia o miejscu zamieszkania;
   2. kserokopii aktu urodzenia;
   3. podpisanego imieniem i nazwiskiem zdjęcia do legitymacji – nie dotyczy realizacji obowiązku przedszkolnego;
   4. oświadczenia o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego – dotyczy klasy 1.

UWAGA

Rekrutacja do szkoły w ramach edukacji domowej odbywa się do 30 czerwca. Szkoła nie prowadzi rekrutacji w czasie wakacji.

Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego
Oświadczenie
Zobowiązanie
Karta ucznia
Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania dziecka
Oświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego